a
kontakt z nami: 785 366 475 redakcja: redakcja@rynekfarb.pl reklama: ad@rynekfarb.pl
Profesjonalnefarby.net

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Z dniem 1 lipca 2013 weszło w życie unijne Rozporządzenie nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 dotyczące wprowadzania do sprzedaży materiałów budowlanych (w tym farb i powłok). Zgodnie z nim wcześniej obowiązujące Deklaracje Zgodności (DoC – Declaration of Conformity) mają być zastąpione Deklaracjami Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance).

deklaracja właściwości użytkowych

Fot. hisks (rgbstock.com)

Rozporządzenie UE nr 305/2011 powstało w marcu 2011, Unia Europejska dała więc przedsiębiorcom sprzedającym w jej obrębie wyroby budowlane dwa lata na przygotowanie się do nowych przepisów. Od 1 lipca każdy z nich ma już obowiązek przygotować nowy dokument – Deklarację Właściwości Użytkowych. Jest on wymagany przy wprowadzaniu do obrotu (czyli udostępnianiu po raz pierwszy w obrębie UE) wyrobu objętego normą zharmonizowaną lub Europejską Oceną Techniczną.

Deklaracja ta musi zawierać konkretny zestaw informacji. Należą do nich:

  • numer Deklaracji Właściwości Użytkowych,
  • niepowtarzalny kod identyfikacyjny danego typu wyrobu (ustalany przez producenta dla odróżnienia od innych typów),
  • dane producenta,
  • zamierzone zastosowanie (zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną),
  • numer referencyjny oraz data wydania zharmonizowanej normy (hEN) lub Europejskiej Oceny Technicznej,
  • system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (poszczególne systemy określone zostały w załączniku V do Rozporządzenia),
  • informacja o jednostce notyfikowanej, która orzekła zgodność z normą zharmonizowaną lub wydała europejską ocenę techniczną,
  • właściwości użytkowe związane z zamierzonym zastosowaniem (odporności mechaniczne i termiczne, klasyfikacja ogniowa, właściwości antystatyczne itp.) a także wykaz niebezpiecznych substancji wchodzących w skład wyrobu.

Deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje nie tylko producentów, którzy dopiero wprowadzają swój wyrób do obrotu, ale i tych, którzy zamierzają sprzedawać w Unii wyroby wprowadzone na rynek wcześniej. Nie wymaga się jednak od nich przeprowadzania jeszcze raz całej procedury weryfikacyjnej (na przykład oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych) – mogą zamiast tego wykorzystać posiadane już dokumenty (DoC).

W przypadku wątpliwości związanych z Deklaracją Właściwości Użytkowych polecamy wizytę na stronie Komisji Europejskiej lub skorzystanie z materiałów informacyjnych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowano na podstawie: Wall S., 1 lipca 2013 r. Najważniejsze zmiany dla rynku wyrobów budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej.