Rynek FarbAlesta® Metallic Effect – Wskazówki AXALTA dla użytkowników metalicznych farb proszkowych

Alesta® Metallic Effect – Wskazówki AXALTA dla użytkowników metalicznych farb proszkowych

Tematyka związana z zastosowaniem farb proszkowych metalicznych jest ciągle bardzo aktualna, zaś gama produktów pozwalających osiągnąć coraz bardziej interesujące i atrakcyjne powłoki nieustanie się rozszerza. Wizualny efekt końcowy jest niemal zawsze zależny od zachowania i właściwego przestrzegania zasad w trakcie procesu aplikacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania farb z efektem metalicznym.

Axalta Coating Systems opracowała zestaw wskazówek, których zastosowanie zapewni otrzymanie pożądanego efektu farb metalicznych – Alesta® Metallic Effect, stanowiących bardzo ciekawą alternatywę dla standardowych proszkowych powłok lakierniczych stosowanych w architekturze zewnętrznej i wewnętrznej.

Farby proszkowe Alesta® Metallic Effect wyróżniają się jaskrawością kolorów, głębią optyczną oraz zachwycającymi efektami skrzącymi, odbijającymi światło. Zjawisko to, znane jako „metallic flip” nadaje naszym farbom proszkowym specjalny, atrakcyjny wygląd.

Seria farb Alesta® Metallic Effect produkowana jest z pigmentów wysokiej jakości, zaś osiągany efekt wizualny zależy od wielu parametrów, takich jak rodzaj i ilość cząsteczek metalicznych/miki, procesów metalizacji (mieszanie na sucho lub proces bondowania), kąta obserwacji, podłoża, etc.

Podkreślić jednoznacznie należy, że pomimo wdrożenia specjalnych procedur i zasad mających na celu utrzymanie jednolitości poszczególnych odcieni, produkcja farb z efektem metalicznym jest dość trudna, co może prowadzić do powstawania niewielkich różnic pomiędzy partiami.

Farby proszkowe z efektem metalicznym są wytwarzane z wykorzystaniem dwóch technologii: tzw. bondowania (bonding) lub mieszania na sucho (dry blended). Ta ostatnia polega jedynie na mieszaniu pigmentów zapewniających efekt metaliczny i bazowej farby proszkowej (cząstki metaliczne nie są połączone z farbą bazową, co prowadzi do możliwej niestabilności produktu). Proces bondowania to trwałe łączenie (spajanie) pigmentów metalicznych i cząstek farby bazowej w kontrolowanej temperaturze, co pomaga w utrzymaniu stabilności produktu końcowego.

Pamiętać również należy o tym, że końcowy efekt wizualny farb proszkowych Alesta® Metallic Effect może również być uzależniony od procesu aplikacji, a w szczególności od:

 • uziemienia,
 • rodzaju aplikacji – Corona lub Tribo, oraz użycia sprzętów różnych   producentów,
 • sposobu poboru farby: zasobnik/karton
 • ustawień pistoletów aplikujących kV/mA
 • rodzaju dyszy,
 • sposobu odzysku farby,
 • odległości aplikacji, położenia detalu, kierunku aplikacji farby.

Po ustaleniu powyższych parametrów i najlepszych warunków aplikacji należy dołożyć wszelkich starań, aby je utrzymać i regularnie sprawdzać.

Warunki aplikacji powinny pozostać maksymalnie niezmienne dla każdego zlecenia, zwłaszcza, gdy jedno zlecenie malowane jest partiami w odstępach czasowych.W takim przypadku zalecane jest stosowanie jednej partii farby na całe zlecenie.

Widoczne różnice w kolorze i wyglądzie, są możliwe zwłaszcza, gdy części pokryte farbami z różnych partii są składane ze sobą. Jeśli malowanie jest wykonywane różnymi partiami i w różnych terminach lub gdy detale podlegają renowacji/odnowieniu, zalecane jest sprawdzenie koloru i wyglądu nowych detali, aby upewnić się, co do braku widocznych różnic.W przypadku zleceń kontynuacyjnych, należy zadbać o używanie przynajmniej partii następujących po sobie. Warto podawać numery poprzednio wykorzystanych partii (numer produkcji – batch number) w celu oceny wykonalności zadania. Obowiązkowo należy przeprowadzić kontrolę na linii produkcyjnej klienta w celu potwierdzenia zgodności kolorów.

Axalta Coating Systems zaleca unikanie aplikacji farby proszkowej metalicznej na różnych liniach malujących dla tego samego odbiorcy końcowego/projektu Jeśli istnieje prawdopodobieństwo że dla bardzo dużego zlecenia zastosowany zostanie produkt z kilku partii, zalecane jest przygotowanie odpowiedniej liczby wzorców/paneli w zakładzie produkcyjnym. Wzorce/panele te będą służyć jako próbki referencyjne, jeśli w ramach projektu różne elementy muszą być pomalowane z jednakową jakością, na różnych liniach.

Wskazówki dotyczące aplikacji:

 • Aby uniknąć problemów z aplikacją i różnic w wyglądzie, należy zadbać o maksymalną dokładność i regularne sprawdzanie uziemienia malowanych detali.
 • Zagwarantowanie jednolitej fluidyzacji (napowietrzenia) metalicznej farby proszkowej w całej jej objętości jest możliwe przy zastosowaniu odpowiedniego zasobnika, napełnionego w ¾ (aby uniknąć możliwości rozwarstwienia).
 • Aby uzyskać odpowiedni wygląd należy wyregulować wszystkie ustawienia. Zalecana jest praca przy stałym napięciu 80 kV, a natężenie należy dostosować do detali, które mają być malowane.
 • Funkcja Super Corona jest stosowana zazwyczaj w celu zwiększenia rozlewności i grubości powłoki na dużych, płaskich powierzchniach. Nie jest to jednak rekomendowane przy aplikacji farb metalicznych z uwagi na  zmniejszenie pola elektrostatycznego, a to może mieć wpływ na wygląd końcowy powłoki. W przypadku jej zastosowania, należy pomalować prototyp do akceptacji wyglądu powłoki przez klienta.
 • Najlepsze efekty aplikacji są uzyskiwane w trybie automatycznym, gdy dystans pomiędzy pistoletami a detalami wynosi przynajmniej 25/35 cm.<0}
 • Jeśli przedmioty mają dwie lub więcej powierzchni, a pistolety są ustawione w jednej płaszczyźnie, może to spowodować różnice w wyglądzie powłoki, na przykład z powodu znaczących różnic w odległości pomiędzy pistoletami a malowanymi detalamiJeśli jest to możliwe, należy zapewnić wyrównanie dystansów pomiędzy aplikatorami a malowaną powierzchnią.
 • Prędkość linii należy dostosować do liczby pistoletów, odległości pomiędzy pistoletami a detalami, rodzaju dysz oraz prędkości manipulatora (regulacja W), co pozwali na uniknięcie efektu cieni.
 • Aplikacja ręczna może być nieregularna, co prowadzi do zmian wyglądu powłoki. Jeśli malowany detal jest złożony (wymagający wstępnego malowania ręcznego, przed malowaniem automatycznym), zachęcamy do wykonania próby wstępnej w celu zatwierdzenia wyglądu i ustalenia wszystkich parametrów przed rozpoczęciem pracy. Nie zaleca się domalowań (pistoletem ręcznym po malowaniu automatycznym).
 • Etap malowania wstępnego należy rozpocząć od malowania części skomplikowanych, takich jak spawy, miejsca z efektem klatki Faraday’a, itp. Etap automatyczny umożliwia ujednolicenie grubości warstwy i wyglądu końcowego.
 • Gdy malowanie automatyczne jest niemożliwe (tylko malowanie ręczne), operator powinien rozpocząć od malowania części skomplikowanych, a następnie zwiększyć odległość pomiędzy detalem a pistoletem w celu ujednolicenia grubości farby i wyglądu dla uniknięcia efektu cieni.
 • Niezależnie od rodzaju procesu, grubość warstwy powinna być maksymalnie jednolita, aby ograniczyć różnice w kolorze.
 • Używanie urządzeń Tribo lub Corona, oraz sprzętów różnych producentów mogą wpływać na różnice w wyglądzie końcowym. Zalecamy więc wybór jednego rodzaju sprzętu i stosowanie go do całego zlecenia.
 • Na kolor/wygląd końcowy powłoki metalicznej wpływ może mieć wykorzystanie odzysku farby; należy zadbać o zapewnienie odpowiednich proporcji farby z odzysku do farby świeżej (maksymalnie 30% dla produktu bondowanego). Odzyskiwanie farby powinno być automatyczneDobrą praktyką jest praca przy „stałym poziomie”, co oznacza dużą ilość farby proszkowej w zasobniku. W każdym przypadku, gdy prowadzony jest odzysk farby, niezbędne są częste kontrole wzrokowe w celu sprawdzenia koloru i wyglądu.
 • Po określeniu parametrów i ustawień, należy je zarejestrować do przyszłych zastosowań.

Kontrola

 • Koniecznym jest regularne czyszczenie dysz oraz elektrody lub stosowanie czyszczenia powietrzem sprzętu Corona.
 • Po ustaleniu procesu i ustawień, zalecamy częste, wzrokowe monitorowanie/kontrolowanie wyglądu powłoki w odpowiednio oświetlonej strefie kontrolnej, w odległości – około 3 do 5 metrów. Kontrola w strefie po wyjściu z pieca pozwala na wyeliminowanie efektu cieni i stały monitoring zgodności z ustaloną normą.
 • Zalecamy wykonanie próby wstępnej w celu weryfikacji ustawień i koloru przed przystąpieniem do malowania całego zlecenia, a dla dużych projektów, przed rozpoczęciem prac, zalecamy wykonanie prototypu do akceptacji przez klienta.
 • Ponieważ zazwyczaj druga warstwa jest aplikowana przy niższym napięciu, aby zapobiec zjawisku odpychania, zalecamy próbę wstępną w celu zweryfikowania wyglądu, a po ustaleniu ustawień, należy regularnie sprawdzać, czy wygląd nadal nadaje się do zaakceptowania.

Farby proszkowe z efektem metalicznym mieszane na sucho (niebondowane):

Główna różnica pomiędzy produktami mieszanymi na sucho a bondowanymi polega na tym, że farby proszkowe mieszane na sucho nie powinny być odzyskiwane. Odzysk mógłby doprowadzić do rozdzielania pigmentów od farby bazowej, co zwiększyłoby ryzyko wystąpienia różnic koloru lub wyglądu.

Ponieważ pigmenty metaliczne nie są związane z bazą, efekt naładowania cząstek pigmentów metalicznych i cząsteczek bazowych jest różny, co zwiększa ryzyko wystąpienia różnic koloru lub wyglądu przy danych ustawieniach, uziemieniu, sprzęcie, etc.

W przypadku produktów mieszanych na sucho należy przestrzegać wszystkich powyższych zaleceń (za wyjątkiem odzysku) ze specjalnym naciskiem na kontrolę.

Produkty metaliczneMIESZANE NA SUCHO Produkty metaliczne BONDOWANE
Zamówienie „pod” projekt Pojedyncza partia, niezależnie od projektu Pojedyncza partia na projekt dla części składanych razem.W przypadku nowego zamówienia stanowiącego rozszerzenie zlecenia, skonsultować się z Axalta w celu sprawdzenia możliwości / uzyskania porady (konieczny numer poprzedniej partii).Konieczna jest obowiązkowa kontrola na linii producenta.
Odzysk Niezalecane Do 30% (w zależności od kontrastu i wyglądu metalicznego) przy dostosowanym sprzęcie.
Zasobnik Tak Tak
Określenie i rejestracja ustawień Tak Tak
Próba wstępna Tak, niezbędna Tak, niezbędna dla części o skomplikowanej geometrii
Kontrola procesu i wyników Tak, niezbędna Tak, niezbędna
Prototyp do akceptacji klienta oraz określenie wzorców brzegowych Tak Tak, dla dużych projektów, rozszerzeń zleceń…

Axalta Coating Systems nie ponosi odpowiedzialności za różnice w odcieniach kolorów wynikające z zastosowania farb proszkowych z efektem metalicznym.